Розпочав свою роботу онлайн ресурс «Платформа Центрів Дія»
Сервіс «Місцеві електронні петиції»
Сервіс «Консультації з громадськістю»

Положення про постійні комісії Косівської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Косівської міської ради
від 25 грудня 2015 року № 3.1/2

П ОЛ О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Косівської міської ради

Комісія з питань соціально – економічного розвитку,бюджету та фінансів,муніципального розвитку, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування, транспорту, зв»язку і розвитку підприємництва.

 1. Загальні положення

 1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту міської ради.

1.2. Постійна комісія з питань соціально – економічного розвитку,бюджету та фінансів,муніципального розвитку, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування, транспорту, зв»язку і розвитку підприємництва (далі за текстом – Постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2.Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

1.3.До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

1.4.Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5.У своїй діяльності постійна комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями міської ради, регламентом роботи ради та цим Положенням.

1.6.Діяльність постійної комісії здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні комісії, доручень міської ради, міського голови або секретаря міської ради.

1.7.Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними комісіями міської ради та інших рад, структурними підрозділами міської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9.Постійна комісія має право скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому п. 8 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.10.Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.11.Положення про постійні комісії затверджується на сесії міської ради.

 

 1. Голова постійної комісії

2.1.Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організовує її роботу.

2.2.Скликає і веде засідання комісії.

2.3.Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4.Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5.Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6.Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7.Контролює ведення протоколів засідань постійної комісії та вчасну подачу їх для оприлюднення на офіційному сайті міської ради.

2.8.Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.9.Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.10.Підтримує зв’язки із засобами масової інформації, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.11.У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

2.12.Секретар комісії несе персональну відповідальність за підготовку протоколу комісії та вчасну подачу впродовж 3 днів у відділ з обслуговування міської ради.

 

 1. Основні напрямки діяльності постійної комісії

3.1.Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд міської ради.

3.2.Постійна комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3.Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.4.За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації.

Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.5.Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду структурними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений чинним законодавством строк.

3.6.Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готує висновки з цих питань.

3.7.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників структурними підрозділами міської ради.

3.8.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів комісії та підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9.Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

 1. Повноваження комісії з питань соціально – економічного розвитку,бюджету та фінансів,муніципального розвитку, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування, транспорту, зв»язку і розвитку підприємництва.

4.1. До компетенції постійної комісії належать:

1) попередній розгляд проектів планів та програм економічного і соціального розвитку території ради, бюджету, а також звітів про їх виконання;

2) попередній розгляд та узгодження пропозицій щодо впровадження місцевих податків та зборів і визначення їх ставок, а також пільг суб’єктам підприємницької діяльності;

3) здійснення контролю за виконанням планів і програм економічного та соціального розвитку і бюджету, надходжень і видатків позабюджетного фонду;

4) внесення пропозицій щодо ефективного використання та розвитку комунальної власності;

5) контроль за укладанням договорів на оренду комунальної власності, а також за портфелем замовлень комунальних служб та їх виконанням;

6) внесення пропозицій щодо надання пільг по оподаткуванню юридичних та фізичних осіб, що діють на території міста;

7) розроблення або погодження заходів щодо реалізації наказів виборців, погодження плану заходів та контроль за їх виконанням.

8) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів і місцевих програм, що стосуються підприємництва, торгівлі та побуту;

9) вивчення, аналіз стану розвитку підприємництва, торгівлі і побуту в місті та підготовка пропозицій щодо його поліпшення;

10) розроблення і реалізація заходів, спрямованих на встановлення клімату довіри між міською владою та суб’єктами підприємництва, що діють у місті.

4.2. Комісія погоджує проекти всіх нормативних актів ради незалежно від суб’єкта їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради чи впливають на рівень видатків або надходжень місцевого бюджету чи стосуються комунального майна, забезпечує тісну співпрацю з асоціаціями підприємців, що діють на території громади, сприяє їм в організації та проведенні торгово-промислових виставок, інших публічних заходів, що сприяють економічному процвітанню міста.

4.3. Комісія спільно з іншими профільними комісіями міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає інноваційні проекти розвитку міста та інвестиційні програми соціально-економічного і культурного розвитку, звіти про вико­нання програм і залучення інвестицій, вивчає і готує питання про стан та розвиток житло­во-комунального господарства, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях.

4.4. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною іні­ціативою:

– вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на їх керівників, а в необхідних випадках – на роз­гляд ради;

– здійс­нює контроль за виконанням прийнятих міськрадою рішень про бюджет міської ради та про зміни внесені до бюджету на протязі року, міського плану та напрямка­ми

 

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту міської ради.

1.2. Постійна комісія з питань житлово – комунального господарства (далі за текстом – Постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2.Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

1.3.До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

1.4.Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5.У своїй діяльності постійна комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями міської ради, регламентом роботи ради та цим Положенням.

1.6.Діяльність постійної комісії здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні комісії, доручень міської ради, міського голови або секретаря міської ради.

1.7.Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними комісіями міської ради та інших рад, структурними підрозділами міської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9.Постійна комісія має право скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому п. 8 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.10.Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.11.Положення про постійні комісії затверджується на сесії міської ради.

 

 1. Голова постійної комісії

2.1.Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організовує її роботу.

2.2.Скликає і веде засідання комісії.

2.3.Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4.Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5.Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6.Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7.Контролює ведення протоколів засідань постійної комісії та вчасну подачу їх для оприлюднення на офіційному сайті міської ради.

2.8.Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.9.Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.10.Підтримує зв’язки із засобами масової інформації, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.11.У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

2.12.Секретар комісії несе персональну відповідальність за підготовку протоколу комісії та вчасну подачу впродовж 3 днів у відділ з обслуговування міської ради.

 

 1. Основні напрямки діяльності постійної комісії

3.1.Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд міської ради.

3.2.Постійна комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3.Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.4.За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації.

Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.5.Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду структурними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений чинним законодавством строк.

3.6.Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готує висновки з цих питань.

3.7.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників структурними підрозділами міської ради.

3.8.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів комісії та підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9.Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

 1. Повноваження комісії з питань житлово-комунального господарства

 4.1. До компетенції постійної комісії належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих програм, що стосуються житлово-комунального господарства (ЖКГ) міста;

2) здійснення перевірок, обстежень та аналізу об’єктів житлово-комунального господарства і підготовка за їх наслідками відповідних пропозицій щодо шляхів вирішення проблем ЖКГ;

3) підготовка пропозицій щодо оптимізації функціонування ЖКГ та запровадження нових форм його організації;

4) аналіз скарг мешканців міста на роботу ЖКГ, розгляд найбільш типових з них на засіданнях комісії та ухвалення рекомендацій щодо вирішення кадрових питань у ЖКГ;

5) попередній розгляд, аналіз та внесення пропозицій до проектів міського бюджету і програм місцевого соціально-економічного розвитку, що стосуються роботи та розвитку ЖКГ.

4.2. Комісія спільно з іншими профільними комісіями міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо вивчає і готує питання про стан та розвиток житло­во-комунального господарства, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях.

4.3. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною іні­ціативою:

– вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на їх керівників, а в необхідних випадках – на роз­гляд ради;

– збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, ор­ганізовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях міської ради;

– здійс­нює контроль за виконанням прийнятих міськрадою рішень, міського плану та напрямка­ми соціально-економічного розвитку, фінансуванням міських цільових програм, збереженням та використанням майна, що є об’єктами комунальної власності міста;

– розглядає, готує і дає висновки та відповіді на звернення громадян, що належать до її відання відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;

– розглядає інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії.

4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим По­ложенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

 

 1. Права постійної комісії.

Постійна комісія має право:

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо чи телебачення до внесення на розгляд міської ради проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до нау­кових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форм її власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення щодо пи­тань, які розглядаються комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неяв­ку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інфор­мацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до за­конодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить держа­вну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засі­данні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших по­стійних комісій та готувати їх на розгляд міської ради.

5.5. Тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати їх роз’яснення та вста­новлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

 

 1. Обов’язки постійної комісії.

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень мі­ської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення міськради з питань, що нале­жать до відання комісії та організаційної роботи, інформувати раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернен­ня громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків, міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реоргані­зувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом місь­кої ради.

 

 

Постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту міської ради.

1.2. Постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, (далі за текстом – Постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2.Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

1.3.До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

1.4.Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5.У своїй діяльності постійна комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями міської ради, регламентом роботи ради та цим Положенням.

1.6.Діяльність постійної комісії здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні комісії, доручень міської ради, міського голови або секретаря міської ради.

1.7.Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними комісіями міської ради та інших рад, структурними підрозділами міської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9.Постійна комісія має право скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому п. 8 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.10.Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.11.Положення про постійні комісії затверджується на сесії міської ради.

 

 1. Голова постійної комісії

2.1.Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організовує її роботу.

2.2.Скликає і веде засідання комісії.

2.3.Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4.Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5.Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6.Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7.Контролює ведення протоколів засідань постійної комісії та вчасну подачу їх для оприлюднення на офіційному сайті міської ради.

2.8.Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.9.Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.10.Підтримує зв’язки із засобами масової інформації, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.11.У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

2.12.Секретар комісії несе персональну відповідальність за підготовку протоколу комісії та вчасну подачу впродовж 3 днів у відділ з обслуговування міської ради.

 

 1. Основні напрямки діяльності постійної комісії

3.1.Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд міської ради.

3.2.Постійна комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3.Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.4.За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації.

Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.5.Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду структурними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений чинним законодавством строк.

3.6.Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готує висновки з цих питань.

3.7.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників структурними підрозділами міської ради.

3.8.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів комісії та підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9.Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

 1. Повноваження постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

 4.1.До компетенції постійної комісії належать:

1) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань землекористування, архітектури, будівництва та екології;

2) попередній розгляд, аналіз і внесення рекомендацій до проектів міського бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань землекористування, архітектури, будівництва та еко­логії;

3) організація чи сприяння в організації громадських слухань щодо розроблення містобудівної документації та розміщення нових об’єктів будівництва на території міста;

4) попереднє погодження розміщення об’єктів на території міста, землевідведення;

5) контроль за дотриманням рішень ради з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології;

6) здійснення моніторингу дотримання генерального плану забудови міста, інших містобудівних документів;

7) співпраця з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем;

8) здійснення інших заходів, пов’язаних з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням вирішення земельних питань у місті.

4.2. Комісія спільно з іншими профільними комісіями міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо вивчає питання подані на розгляд комісії, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях.

4.3. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною іні­ціативою:

– вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на їх керівників, а в необхідних випадках – на роз­гляд ради;

– збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, ор­ганізовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях міської ради;

– розглядає, готує і дає висновки та відповіді на звернення громадян, що належать до її відання відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;

– розглядає інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії.

4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим По­ложенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

 

 1. Права постійної комісії.

Постійна комісія має право:

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо чи телебачення до внесення на розгляд міської ради проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до нау­кових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форм її власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення щодо пи­тань, які розглядаються комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неяв­ку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інфор­мацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до за­конодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить держа­вну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засі­данні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших по­стійних комісій та готувати їх на розгляд міської ради.

5.5. Тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати їх роз’яснення та вста­новлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

 

 1. Обов’язки постійної комісії.

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень мі­ської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення міськради з питань, що нале­жать до відання комісії та організаційної роботи, інформувати раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернен­ня громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків, міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реоргані­зувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом місь­кої ради.


Постійна комісія з питань законності, правопорядку, адміністративних порушень, депутатської етики та мандатна

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту міської ради.

1.2. Постійна комісія з питань законності та правопорядку адміністративних порушень, депутатської етики та мандатна, (далі за текстом – Постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2.Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

1.3.До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

1.4.Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5.У своїй діяльності постійна комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями міської ради, регламентом роботи ради та цим Положенням.

1.6.Діяльність постійної комісії здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні комісії, доручень міської ради, міського голови або секретаря міської ради.

1.7.Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними комісіями міської ради та інших рад, структурними підрозділами міської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9.Постійна комісія має право скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому п. 8 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.10.Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.11.Положення про постійні комісії затверджується на сесії міської ради.

 

 1. Голова постійної комісії

2.1.Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організовує її роботу.

2.2.Скликає і веде засідання комісії.

2.3.Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4.Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5.Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6.Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7.Контролює ведення протоколів засідань постійної комісії та вчасну подачу їх для оприлюднення на офіційному сайті міської ради.

2.8.Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.9.Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.10.Підтримує зв’язки із засобами масової інформації, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.11.У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

2.12.Секретар комісії несе персональну відповідальність за підготовку протоколу комісії та вчасну подачу впродовж 3 днів у відділ з обслуговування міської ради.

 

 1. Основні напрямки діяльності постійної комісії

3.1.Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд міської ради.

3.2.Постійна комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3.Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.4.За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації.

Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.5.Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду структурними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений чинним законодавством строк.

3.6.Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готує висновки з цих питань.

3.7.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників структурними підрозділами міської ради.

3.8.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів комісії та підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9.Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

 1. Повноваження постійної комісії з питань законності, правопорядку, адміністративних порушень, депутатської етики та мандатна

4.1.До компетенції постійної комісії належать:

1) підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до регламенту роботи міської ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депу­татської діяльності та дотримання норм депутатської етики;

2) аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних комісій та внесення пропозицій щодо її удосконалення;

3) попередній розгляд питань щодо дострокового припинення повноважень міського голови, інших посадових осіб, що призначаються радою, депутатів ради у випадках, передбачених законодавством;

4) розгляд заяв та скарг депутатів, пов’язаних з депутатською діяльністю;

5) перевірка ведення протоколів засідань сесій міської ради;

6) розгляд заяв і скарг щодо депутатів міської ради;

7) попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та контролю за приватизацією комунальної власності;

8) участь у розроблені і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони громадського порядку, захисту прав та законних інтересів громадян на території міста;

9) підготовка висновків з питань, що виносяться на розгляд міської ради щодо законності їх розгляду та щодо раніше ухвалених рішень, у разі надходження відповідних звернень;

10) здійснення контролю за дотриманням законності у відділах виконавчого комітету міської ради, на підприємствах, установах і організаціях комунальної власності, перевірка розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та організація їх приймання посадовими особами органів місцевого самоврядування міста;

11) здійснення контролю за дотриманням принципів, умов і порядку проведення приватизації майна та об’єктів комунальної власності відповідно до рішень ради;

12) аналіз ситуації щодо стану злочинності та правопорушень у місті, внесення відповідних пропозицій до комплексних програм місцевого соціально-економічного розвитку;

13) попередній розгляд питання щодо дострокового припинення повноважень депутата ради чи міського голови на предмет дотримання при цьому законності та процедур, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормами регламенту ради;

14) вирішення інших питань у сфері законності, охорони громадського порядку, регламенту, депутатської діяльності, етики, захисту прав і законних інтересів громадян .

4.2. Комісія спільно з іншими профільними комісіями міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо вивчає питання подані на розгляд комісії, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях.

4.3. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною іні­ціативою:

– вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на їх керівників, а в необхідних випадках – на роз­гляд ради;

– збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, ор­ганізовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях міської ради:

– розглядає, готує і дає висновки та відповіді на звернення громадян, що належать до її відання відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;

– розглядає інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії.

4.4. Комісія здійснює контроль з питання врегулювання конфлікту інтересів в діяльності міського голови, секретаря міської ради, заступника міського голови, депутатів міської ради, що визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів (ст. 35 Закону України «Про запобігання корупції»).

4.5. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим По­ложенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

 

 1. Права постійної комісії.

Постійна комісія має право:

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо чи телебачення до внесення на розгляд міської ради проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до нау­кових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форм її власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення щодо пи­тань, які розглядаються комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неяв­ку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інфор­мацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до за­конодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить держа­вну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засі­данні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших по­стійних комісій та готувати їх на розгляд міської ради.

5.5. Тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати їх роз’яснення та вста­новлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

 

 1. Обов’язки постійної комісії.

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень мі­ської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення міськради з питань, що нале­жать до відання комісії та організаційної роботи, інформувати раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернен­ня громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків, міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реоргані­зувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом місь­кої ради.

 

Постійна комісія з питань збереження культурно-історичної, архітектурної і наукової спадщини, розвитку туризму, освіти, сім’ї, молоді, спорту, національного та духовного відродження

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до п.15 ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту міської ради.

1.2. Постійна комісія з питань освіти, сім’ї молоді. спорту, національного та духовного відродження (далі за текстом – Постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2.Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

1.3.До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

1.4.Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5.У своїй діяльності постійна комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями міської ради, регламентом роботи ради та цим Положенням.

1.6.Діяльність постійної комісії здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні комісії, доручень міської ради, міського голови або секретаря міської ради.

1.7.Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними комісіями міської ради та інших рад, структурними підрозділами міської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9.Постійна комісія має право скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому п. 8 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.10.Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.11.Положення про постійні комісії затверджується на сесії міської ради.

 

 1. Голова постійної комісії

2.1.Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організовує її роботу.

2.2.Скликає і веде засідання комісії.

2.3.Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4.Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5.Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6.Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7.Контролює ведення протоколів засідань постійної комісії та вчасну подачу їх для оприлюднення на офіційному сайті міської ради.

2.8.Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.9.Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.10.Підтримує зв’язки із засобами масової інформації, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.11.У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

2.12.Секретар комісії несе персональну відповідальність за підготовку протоколу комісії та вчасну подачу впродовж 3 днів у відділ з обслуговування міської ради.

 

 1. Основні напрямки діяльності постійної комісії

3.1.Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд міської ради.

3.2.Постійна комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3.Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.4.За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації.

Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.5.Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду структурними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений чинним законодавством строк.

3.6.Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готує висновки з цих питань.

3.7.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників структурними підрозділами міської ради.

3.8.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів комісії та підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9.Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

 1. Повноваження постійної комісії з питань збереження культурно-історичної, архітектурної і наукової спадщини, розвитку туризму, освіти, сім’ї, молоді, спорту, національного та духовного відродження

 4.1. До компетенції постійної комісії належать:

1) підготовка до розгляду радою питань про стан і перспективи розвитку галузей освіти, культури, туризму та спорту в місті;

2) попередній розгляд відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку міста, розділів міського бюджету;

3) проведення аналізу ситуації у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку та підготовка відповідних пропозицій;

4) надання методичної та організаційної допомоги відділам виконавчого комітету, установам освіти, культури, туризму, спорту, розташованих на території міста;

5) ініціювання та узгодження пропозицій щодо проведення різноманітних свят і змагань у місті;

6) ініціювання програм підтримки діяльності дитячих, молодіжних, ветеранських та інших суспільно-корисних громадських організацій у місті.

4.2. На комісію покладається ведення діяльності, пов’язаної із встановленням партнерських стосунків з іншими містами в Україні та за кордоном.

4.3. Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною іні­ціативою:

– вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на їх керівників, а в необхідних випадках – на роз­гляд ради;

– збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, ор­ганізовує слухання з цих питань, в тому числі й на засіданнях міської ради:

– розглядає, готує і дає висновки та відповіді на звернення громадян, що належать до її відання відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;

– розглядає інші питання, які віднесені до відання міської ради та комісії.

4.4 Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначених цим По­ложенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

 

 1. Права постійної комісії.

Постійна комісія має право:

5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо чи телебачення до внесення на розгляд міської ради проекти рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до нау­кових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації незалежно від форм її власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення щодо пи­тань, які розглядаються комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За неяв­ку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інфор­мацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до за­конодавства України. Це Положення не поширюється на інформацію, що становить держа­вну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проекту рішення на своєму засі­данні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших по­стійних комісій та готувати їх на розгляд міської ради.

5.5. Тлумачити окремі положення рішень міської ради, давати їх роз’яснення та вста­новлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

 

 1. Обов’язки постійної комісії.

6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень мі­ської ради для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання.

6.2. Періодично звітувати перед міською радою про свою роботу.

6.3. Своєчасно виконувати доручення міськради з питань, що нале­жать до відання комісії та організаційної роботи, інформувати раду про хід їх виконання.

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернен­ня громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків, міська рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реоргані­зувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом місь­кої ради.


Коментарі закриті.

Перейти до вмісту