Розпочав свою роботу онлайн ресурс «Платформа Центрів Дія»
Сервіс «Місцеві електронні петиції»
Сервіс «Консультації з громадськістю»

Встановлюємо власника господарського рухомого майна

Згідно з проведеним візуаль­ним обстеженням проїзду (до­роги) загального користування, який належить територіальній громаді в особі Косівської місь­кої ради і відноситься до те­риторій (земель) комунальної форми власності, що з однієї сторони межує із земельною ді­лянкою за кадастровим номером 2623610100:02:010:0251, пере­даною в оренду ТзОВ «Перлина Карпат» площею 0,1697 га в м. Косові по вул. Незалежності, а з іншої сторони межує із земель­ною ділянкою за кадастровим но­мером 2623610100:02:006:0297, цільове призначення — для бу­дівництва Греко-Католицької церкви «Святої Тройці», площею 0,2878 г., встановлено розміщен­ня на вказаному проїзді (дорозі) металевої огорожі (при в’їзді та виїзді), будівельних матеріалів, елементів рейкової колії, а також залізо-бетонної конструкції, яка за зовнішніми ознаками схожа на будівельний кран.

Все це рухоме майно вже про­тягом понад 10 років знаходить­ся у покинутому стані, хаотично розміщене на території проїзду загального користування, чим унеможливлює належне функціо­нування і можливість викорис­тання громадою цієї дороги.

У зв’язку із цим, враховуючи всі вичерпані засоби та неможли­вість по цей час встановити від­повідного власника наведеного (очевидно, безгосподарського) майна, Косівська міська рада просить у термін не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів із дня опублікування цієї статті зго­лоситись можливих ймовірних законних власників цього рухо­мого майна та здійснити його демонтаж з метою усунення по­рушень правил благоустрою те­риторії Косівської міської ради та відновлення можливості належного функціонування об’єкта вуличної мережі міста.

При цьому просимо мати із собою документ, що засвідчує особу, а також правовстановлюючі документи на це майно для підтвердження ста­тусу реального власника такого майна.

Одночасно вимушені поін­формувати, що у разі незголошення законного власника (чи власників) у вказаний термін, з метою усунення порушень вище наведених норм і правил, Косів­ська міська рада буде змушена здійснити демонтаж цього рухо­мого майна власними силами, при чому питання щодо відшко­дування (власником цього май­на) вартості проведених робіт із демонтажу та відшкодування втрат за пошкодження дорожньо­го покриття на користь Косівської міської ради буде вирішуватися відповідно до вимог чинного законодавства.

Також вимушені роз’яснити, що в разі незголошення законного власника у вказаний термін, після проведеного демонтажу, це майно буде знаходитися на збе­ріганні територіальної громади в особі Косівської міської ради протягом визначеного законодав­ством терміну, по закінченні яко­го, ймовірно, буде реалізоване у визначеному законодавством порядку на погашення понесених витрат і відшкодування завданих збитків.

Косівська міська рада


Коментарі закриті.

Перейти до вмісту